Sunday, August 29, 2010

Refleksi 2 - Seminar Isu-isu Pendidikan (PPP 6083)

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

Pada 7 Ogos 2010 kumpulan 2 telah membentangkan tugasan mereka yang pertama bertajuk Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

Selepas perbincangan tajuk ini, dapat saya rumuskan bahawa pelan induk pembangunan pendidikan (2006-2010) yang bakal berakhir pada akhir tahun ini menampakkan matlamat untuk memberikan pendidikan yang berkualiti pada semua belum menjadi kenyataan. Berdasarkan 6 teras yang di bentangkan oleh ahli kumpulan ini ; membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, ternyata begitu banyak cabaran dan halangan-halangan yang kita sendiri masih mencari-cari jalan penyelesaiannya.

Apabila perbincangkan tentang kerangka PIPP di jelaskan oleh pembentang pertama, saya dapati bahawa terdapat beberapa elemen penting yang termasuk dalam kerangka ini seperti asas pembangunan, teras asas pembangunan, pendekatan dan faktor kritikal kejayaan. Yang menjadi persoalan di sini ialah, berkaitan dengan faktor kritikal kejayaan PIPP ini. Dalam kerangka PIPP, dengan jelas telah dinyatakan terdapat 4 faktor kritikal kejayaan PIPP iaitu kerjasama dan komitmen warga pendidikan, komitmen dan kerjasama dari pihak berkaitan, sistem penyampaian pendidikan dan sistem pemantauan dan penilaian. Oleh itu, kejayaan PIPP ini amat bergantung kepada kefahaman dan komitmen daripada semua warga Malaysia khususnya mereka yang terlibat secara langsung dengan PIPP sama ada sebagai pengubal mahupun pelaksana dasar tersebut.

Teras PIPP telah dihuraikan dengan baik dalam perbincangan ini. Teras pertama hingga teras keenam dihuraikan secara terperinci. Berdasarkan kepada pembacaan saya daripada petikan artikel tentang teras PIPP ini, saya amat bersetuju dengan pandangan bahawa PIPP ini mampu memartabatkan sistem pendidikan di Malaysia, tetapi seperti yang diperkatakan saya sebelum ini, adakah ia mampu direalisasikan? Masih menjadi persoalannya.

Di sini saya ulas sedikit tentang antara teras PIPP yang telah dibincangkan. Teras pertama merupakan kesinambungan dasar yang terdapat dalam kesemua cabaran dalam Wawasan 2020 serta satu teras dari RMK9. Pembinaan negara bangsa memberikan penumpuan kepada usaha untuk menyatupadukan kaum serta merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang 2020. Teras kedua bertujuan untuk melahirkan anak bangsa yang berpengetahuan dan berkepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Satu perkara yang penting dalam teras ini ialah pada fokusnya untuk memantapkan sistem penaksiran dan penilaian supaya menjadi lebih holistik kerana pada masa ini, kita lebih menjadikan peperiksaan awam sebagai kayu ukur kepada kejayaan pelajar. Sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah perlu diperkasakan dan dalam pada masa yang sama, pihak berkenaan harus mencari mekanisme yang betul untuk melaksanakan penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah ini dengan lebih telus, adil dan saksama.

Satu teras yang menarik dan berkait rapat dengan guru ialah teras kelima yang merupakan penyumbang utama kepada kemajuan sesebuah negara dan guru memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. Program-program pemantapan kerjaya guru perlu diberi perhatian serta penambahan jawtaan serta peluang naik pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di Kementerian, Jabatan dan Pejabat Daerah perlu diperluaskan serta menambahbaik persekitaran kerja dan prihatin terhadap kebajikan guru-guru melalui penambahbaikan sistem pemilihan dan persekitaran kerja guru, memantapkan latihan perguruan, kerjaya, perancangan dan pengurusan sumber manusia. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan pada hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion perguruan. Profesion perguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Hanya mereka yang mempunyai kualiti, keterampilan, kewibawaan, kelayakan, minat, iltizam dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion perguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada pelajar telah bertukar kepada guru sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P), ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar.

Pada kesimpulannya, isu dan cabaran utama yang dihadapi dalam merealisasikan pelaksanaan PIPP ini adalah masa terlalu singkat iaitu hanya lima tahun sahaja. Adakah dengan masa yang diberi ini kita boleh melaksanakan keenam-enam teras PIPP ini? dengan kekangan masa, kewangan dan sumber mungkin ia tidak dapat dijayakan. Tetapi saya mencadangkan supaya PIPP ini dimurnikan dan dijadikan satu pelan strategik jangka masa panjang dan dalam kerangkanya nanti, selitkan juga langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor kritikal kejayaan.

No comments: